Sample Banner 540x50

991 อ่าน


 

 HAPPY SUMMER 2016 TG  


aa
จากกรุงเทพฯ ถึง
From Bangkok To
ชั้นที่นั่ง
Classss
เที่ยวเดียว
One Way
Validity Status
เชียงใหม่ W 1,700 - โปรโมชั่น
กระบี่ W 1,700 - โปรโมชั่น
ภูเก็ต W 1,950 - โปรโมชั่น
         
 
เงื่อนไขและข้อกําหนด
 
◆ ราคาบัตรโดยสารนี้สำหรับอออกบัตรโดยสารได้ตั้งแต่ วันนี้-20 เมษายน 2559 และเริ่มต้นเดินทางตั้งแต่ วันนี้-30 เมษายน 2559
◆ ราคาบัตรโดยสารเด็กและทารกมีที่นั่ง คิด 75% ขอราคาผู้ใหญ่, ทารกที่ไม่มีที่นั่ง คิด 50% ของราคาผู้ใหญ่
◆ เปลี่ยนแปลงวันเดินทางและเที่ยวบิน  มีค่าธรรมเนียม 1,500 บาท (ภายในระยะเวลาของโปรโมชั่น)
◆ ราคาบัตรฯ ข้างต้นไม่รวมค่าภาษีสนามบิน และ ที่นั่งมีจำนวนจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน
◆ ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเส้นทางการบิน รวมถึงไม่สามารถยกเลิกบัตรโดยสารได้
◆ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและเปลี่ยนแปลงการสำรองที่นั่งของท่าน รวมถึงยกเลิกการชำระเงิน (หากมีการชำระเข้ามา) ในกรณีที่การสำรองที่นั่งไม่ตรงตามเงื่อนไขที่ระบุข้างต้น

aaa
 

© All Right Reserved. 2016 PapaTicket.com : time query 0.8029050827